Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

1255 4de0
Reposted fromjustMeee justMeee viacametrue cametrue
7011 a364 500
Reposted fromhermina hermina viadoubleespresso doubleespresso
9462 2502
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa

June 23 2015

3365 02a7 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamaliwa maliwa
Reposted fromshakeme shakeme viamojanazawsze mojanazawsze
4421 b7f4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamojanazawsze mojanazawsze
7618 dc7e
Reposted fromhestjapa hestjapa viaphilomath philomath
Reposted frombluuu bluuu viaphilomath philomath
It's just love, selfish love. | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viaphilomath philomath
Reposted fromweheartit weheartit viaphilomath philomath
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
I mimo wszystko, wciąż jesteś osobą dla, której zrobiłabym o wiele więcej niż dla pozostałych.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaxannabelle xannabelle
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viaxannabelle xannabelle
3864 918b
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaqueen-of-spades queen-of-spades

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
1515 4909
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
Twoje choroby to milczenie i strach.
— Żulczyk "Świątynia"
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl